dr Jakub Jerzy Czarkowski  
Witam i zapraszam
Publikacje

Wydawnictwa samodzielne

 • Zuchowe teatrum ,HBW Horyzonty, Warszawa 2001.
 • E-learning dla dorosłych, Difin, Warszawa 2012

Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane)   
 • Zagadnienie filozofii badań pedagogicznych nad mediami, „Edukacja”  2006  nr 2 (94) (wspólnie z W. W. Szczęsnym).
 • Społeczeństwo oparte na wiedzy – nowe obszary zagrożenia wykluczeniem, "Edukacja Dorosłych" 2009 nr 2(61)
 • Kształcenie komplementarne człowieka dorosłego,Rocznik Andragogiczny” Warszawa-Płock 2009
 • Psychological and pedagogical problems of distance education for adults, „Problems of Education in the 21st Century”, Vol.22, 2010 (wspólnie ze Sławomirem  Postkiem, Marią  Ledzińską,)
 • Samowiedza i samopoznanie jako element kompetencji w poradnictwie andragogicznym, „Zeszyty Naukowe SWPW” Vol 51 Płock 2011
 • Internet w harcerskim modelu wychowania, „Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej” Nr 1 (2)/2011,

Inne publikacje naukowe (wybrane)
 • Technologia informacyjna w zarządzaniu i administrowaniu placówką oświatową, w: M. Tanaś: Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005.
 • Samopoznanie w: „Encyklopedia pedagogiczna XXI” w: (red.) T.Pilcha, Warszawa 2006 (wspólnie z W.W.Szczesnym).
 • Rodzina wobec społeczeństwa informacyjnego, w: H. Marzec, Cz Wiśniewski: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości, NWP, Piotrków Trybunalski 2009.
 • Harcerz- człowiek żołnierz obywatel, w: J. Tazbir: Harcerskie tradycje oręża polskiego Warszawa 2011.
 • O metodzie harcerskiej i jej rozwoju, w:G.Miłkowska, K.Stęch, Na tropach harcerskiej metodyki, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011
 • Harcerstwo w sieci, w: T.Lewowicki, B.Siemieniecki: Technologie edukacyjne tradycja współczesność, przewidywana przyszłość Tom 1, Toruń 2011
 • Braterstwo jako idea i wartość w harcerskim systemie wychowawczym, w A.Gałkowski, M.Januszewska-Warych, W.W.Szczęsny, Pytania, problemy, zagrożenia i wyzwania XXI wieku dla edukacji i aksjologii, Płock 2011
 • Czas wolny jako kategoria pedagogiczna, w R. Dobrzeniecki, T.Kruszewski, W.W.Szczęsny (red:), Miscellanea pedagogica, Płock 2012

Artykuły popularnonaukowe (wybrane)   

 • Rozwój osobowości dziecka w wieku, 7-10 lat „Zuchowe Wiesci” 2000 nr 1-2.
 • Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku harcerskim w E.Kulczyk, M.Wrzosek (red.), Uczestnicząc w grze - poradnik drużynowego drużynyny harcerskiej, ZHP Warszawa 2012.
 • Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu, "Trendy" 2012 nr 2,